O firmie

Misją firmy „CONSEO” jest promocja kultury dialogu i uczynienie z mediacji skutecznego sposobu dochodzenia do satysfakcjonującego porozumienia.

Proponujemy Państwu możliwość skorzystania z alternatywnego postępowania wobec drogi sądowej, które jest prostym i skutecznym narzędziem pomocnym w zarządzaniu konfliktem.

Celem naszej firmy jest wspieranie osób prywatnych, instytucji oraz przedsiębiorców w polubownym rozwiązywaniu sporów. Oferujemy pomoc w określeniu potrzeb i interesów Stron, dbamy o dobrą atmosferę spotkań mediacyjnych, czuwamy nad emocjami Stron podczas postępowania mediacyjnego.

Poufność procesu mediacji daje jej uczestnikom poczucie bezpieczeństwa a bezstronność i neutralność mediatora sprawia, że jest on rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Dobrowolność mediacji pozwala na swobodę w decydowaniu o udziale w postępowaniu mediacyjnym.

Jako mediatorzy pomagamy Stronom w osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia, którego efektem może być ugoda mediacyjna. Zaletą ugody mediacyjnej zawartej przed mediatorem jest możliwość zatwierdzenia jej przez Sąd oraz nadania klauzuli wykonalności.

Zawarcie porozumienia pozwala na zrozumienie stanowiska drugiej Strony, dalszą współpracę i odbudowanie relacji handlowych.

Mediacja to postępowanie, które pozwala zaoszczędzić czas, zminimalizować stres związany z uczestnictwem w postępowaniu sądowym oraz zmniejszyć jego koszty .

Firma „CONSEO” prowadzi mediacje:

Gospodarcze:

 • o zapłatę,
 • o niewywiązywanie się z postanowień umów, kontraktów,
 • o nieuczciwą konkurencję,
 • dotyczących własności intelektualnej

Pracownicze:

 • w indywidualnych i zbiorowych sporach pracowniczych,

Rodzinne:

 • w konfliktach małżeńskich,
 • w sytuacji rozwodu lub rozstania,
 • w kwestiach opieki nad dziećmi,
 • w konfliktach w związkach partnerskich.

Społeczne:

 • w konfliktach sąsiedzkich i wspólnot mieszkaniowych,
 • w konfliktach z udziałem instytucji samorządowych,
 • w konfliktach z udziałem organizacji pozarządowych.

 

W naszej pracy kierujemy się Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora oraz Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości