Mediacja Gospodarcza

Mediacje gospodarcze mogą być prowadzone w:

sporach o zapłatę

sporach dotyczących zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych

sporach w sprawach budowlanych

sporach o naruszenie praw autorskich, patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych

sporach wewnątrz kadry zarządzającej spółką lub firmą

sporach wynikających ze stosunków handlowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Czym jest mediacja gospodarcza?

Mediacja gospodarcza to efektywna metoda rozwiązywania sporów powstałych w relacjach między przedsiębiorcami, właścicielami firm oraz kadrą zarządzającą.
Mediacja gospodarcza dzięki obowiązującej w niej poufności pozwala na bezpieczne mówienie o sprawach istotnych dla firmy, takich jak tajemnice handlowe i reputacja zawodowa.
Mediacja gospodarcza to postępowanie korzystniejsze finansowo i szybsze od postępowania sądowego. Dzięki aktywności uczestników mediacji i dyspozycyjności mediatora czas przeznaczony na prowadzenie mediacji jest znacznie krótszy od postępowania sądowego.

Jakie są zalety mediacji gospodarczej?

Mediacja gospodarcza pozwala na utrzymanie dobrych relacji biznesowych i ukierunkowanie się na przyszłość. Mediacja prowadzona w atmosferze sprzyjającej rozmowie, w obecności profesjonalnego i kompetentnego mediatora daje możliwość na otwartych wypowiedzi i nie rujnuje wzajemnego zaufania przedsiębiorców.
Skorzystanie z mediacji gospodarczej pozwala uniknąć negatywnych skutków z jakimi mogą spotkać się przedsiębiorcy. Pozwala zachować wiarygodność u partnerów biznesowych i utrzymać dobre imię firmy.
Mediacja gospodarcza zakończona ugodą daje szanse na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności biznesowej i dotychczasowej współpracy.
Do mediacji gospodarczej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest mediacja?

Mediacja to dobrowolna procedura, w której bezstronny i neutralny mediator pomaga uczestnikom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu ich potrzeb i interesów a jeżeli uczestnicy mają wolę zawarcia satysfakcjonującego je porozumienia, dba dobrą atmosferę spotkania i konstruktywną rozmowę, pomagając w jego zawarciu.

Jakie są zalety mediacji?

  • szybkość – mediacje to możliwość rozwiązania konfliktu w czasie znacznie krótszym niż postępowanie sądowe. Elastyczne terminy spotkań i dyspozycyjność mediatora znacznie skracają czas trwania mediacji.
  • niższe koszty – mediacja to procedura, której koszty są znaczenie niższe niż koszty postępowania sądowego. Dodatkowym atutem, w przypadku mediacji kierowanych z sądów, jest możliwość „odzyskania” ¾ wniesionego wpisu sądowego w związku ze sprawą, która do mediacji została skierowana.
  • wpływ na sposób rozwiązania sporu – mediacja pozwala jej uczestnikom na wzięcie „sporu w swoje ręce” i osiągnięcie takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla każdego z nich.
  • współpraca – mediacja to procedura kierująca strony na przyszłość. Pozwala na utrzymanie stosunków łączących strony a schemat zwycięzca – zwycięzca pozwala na kontynuację dotychczasowej współpracy.

Czy mediacja ma wady?

Nie we wszystkich sprawach mediacja to „złoty środek” na konflikt. Zdarzają się sytuacje, kiedy może nie przynieść zamierzonego efektu i wówczas jedynym rozwiązaniem może zostać sąd. Zdarza się, że mediacja wykorzystywana jest przez jedną ze stron do przedłużenia postępowania i osiągnięcia ukrytych celów, np. zdobycia pewnych informacji lub poznania intencji drugiej strony. Czasami uczestnicy nie są gotowi na udział w mediacji – nie mają woli zawarcia ugody a ich postrzeganie sporu naznaczone jest silnymi emocjami.

Jak wygląda spotkanie mediacyjne?

Spotkania mediacyjne prowadzone są w obecności mediatora lub pary mediatorów. Mediatorzy czuwają nad przebiegiem rozmowy, dbają o prawidłową komunikację między uczestnikami, pomagają w ustaleniu ich potrzeb i interesów. Początek spotkania mediacyjnego to informacja o tym czym jest mediacja, jakie są jej zasady i przebieg udzielane przez mediatora prowadzącego spotkanie. Następnie mediator prosi strony aby przedstawiły jak one postrzegają sytuację, z którą przyszły do mediacji i jakie są ich oczekiwania. Mediator, wspólnie ze stronami, ustala kolejność kwestii, które będą poruszane w czasie trwania mediacji. Każda z kwestii jest omawiana – uczestnicy przedstawiają swoje oczekiwania i proponowane rozwiązania. Jeżeli zostanie osiągnięte porozumienie – mediator pomaga je spisać i po zaakceptowaniu oraz podpisaniu przez strony – porozumienie zostaje wysłane przez mediatora do sądu.
Mediacja to nie tylko spotkania wspólne – istnieje możliwość prowadzenia mediacji indywidualnych z każdą ze stron a także spotkań „na osobności” w czasie trwania spotkań wspólnych.

Jaka jest rola mediatora?

Najważniejszą rolą mediatora jest pomoc stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji i określaniu kwestii do dyskusji. Mediator pomaga uczestnikom mediacji w zrozumieniu się i szerszym spojrzeniu na konflikt. Nie rozwiązuje za strony konfliktu ani nie daje im gotowych pomysłów. Stara się aby to uczestnicy sami znaleźli porozumienie, które będzie realne i satysfakcjonujące. Mediator dba aby atmosfera spotkań mediacyjnych była komfortowa dla każdego uczestnika.

Jak może zakończyć się mediacja?

Mediacja może zakończyć się w ugodą lub jej brakiem. Jeżeli strony zawrą ugodę, której treść wypracowały wspólnie, ugoda taka przesyłana jest do właściwego miejscowo sądu wraz z protokołem z przebiegu postępowania mediacyjnego – każda ze stron może wystąpić o zatwierdzenie takiej ugody lub nadanie jej klauzuli wykonalności (w sprawach majątkowych) i ma ona wówczas moc wyroku sądowego.
W przypadku kiedy strony nie porozumieją się i nie zawrą ugody mediator sporządza jedynie protokół.

Czy mediacja ze skierowania sądu jest obowiązkowa?

Mediacja ze skierowania sądu nie jest obowiązkowa. Jedną z najważniejszych zasad mediacji jest dobrowolność udziału w niej. Zarówno na rozprawie jak i po niej każda ze stron może odmówić udziału w postępowaniu mediacyjnym. Jednak odmowa uczestnictwa w mediacji musi nastąpić w ciągu siedmiu dni od momentu powzięcia oficjalnej informacji o skierowaniu sprawy do mediacji – w przeciwnym razie, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonym spotkaniu mediacyjnym, sąd może obciążyć stronę, która się nie stawiał kosztami postępowania mediacyjnego.

Gdzie szukać mediatora?

Dobry narzędziem do szukania mediatora jest Internet, w którym można znaleźć informacje o biurach mediatorów i o organizacjach zrzeszających mediatorów. Internet daje także możliwość zapoznania się z dotychczasowym doświadczeniem mediatora i ze sprawami w jakich się specjalizuje. Warto też opierać się na rekomendacjach innych osób, które skorzystały z pomocy mediatora. Dobrze jest też osobiście skontaktować się z mediatorem i umówić się na wstępne spotkanie mediacyjne, co pozwoli bliżej poznać mediatora i sposób prowadzenia przez niego mediacji.

Czy pełnomocnicy muszą brać udział w mediacji?

Uczestnictwo pełnomocników w mediacji nie zawsze jest konieczne. W zależności od rodzaju mediacji – rodzinna, gospodarcza czy cywilna to strona decyduje czy chce aby towarzyszył jej pełnomocnik. W każdej chwili istnieje możliwość skonsultowania się z prawnikiem w kwestiach zawieranego porozumienia. Pamiętać jednak należy o równowadze stron w mediacji i uczestnik, który nie jest reprezentowany przez pełnomocnika, może nie zgodzić się na obecność adwokata lub radcy prawnego, który towarzyszy drugiej stronie.

Czy mediator wystawia opinię z odbytych mediacji?

Z przeprowadzonej mediacji mediator nie sporządza opinii ani nie informuje sądu o jej szczegółowym przebiegu. Jedynym dokumentem, oprócz ugody, sporządzonym przez mediatora jest protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego. W trakcie trwania mediacji mediator może sporządzać notatki, jednak zgodnie z zasadą poufności są one niszczone po zakończeniu mediacji.

Mediacje

Pozostałe mediacje, które prowadzę

Mediacje cywilne

 

Mediacje pracownicze

Mediacja pracownicza jest procesem zmierzającym do rozwiązania problemów, jakie powstają w chwili załamania relacji pracowniczych.

Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to proces rozwiązywania konfliktów rodzinnych najczęściej związanych z rozwodem lub separacją.

Mediacje społeczne

Mediacje społeczne pomagają w rozwiązywaniu konfliktów w sporach które pojawia się wiele podmiotów i osób zaangażowanych w konflikt.

Telefon

+48 602 189 045

Biuro

Olivia Business Center Budynek O4

Al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk