Mediacja Pracownicza

Mediacje pracownicze mogą być prowadzone w:

sytuacjach  załamania relacji między pracownikami

sytuacjach konfliktów w zespole pracowników

sytuacjach konfliktowych w zarządzie spółki

sporach zbiorowych

sytuacjach pojawiających się skarg klientów i kontrahentów

Czym jest mediacja pracownicza?

Mediacja pracownicza jest procesem zmierzającym do rozwiązania problemów, jakie powstają w chwili załamania relacji pracowniczych. To zupełnie odmienne i innowacyjne, od dotychczas stosowanych metod, podejście do konfliktu.
Mediacja pracownicza jest dobrowolnym i poufnym procesem, który zachęca jej uczestników do szukania wielu możliwych rozwiązań prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia.
Mediacja pracownicza prowadzona jest z poszanowaniem każdej ze stron konfliktu, z wyłączeniem jakiejkolwiek stronniczości i dyskryminacji wobec uczestników mediacji.

Jakie są zalety mediacji pracowniczej?

Mediacja stwarza pracownikom jak i pracodawcom możliwości do wykazania się samodzielnością, motywując ich do podejmowania działań zmierzających do indywidualnego rozwiązania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy.
Szybkości i niskie koszty mediacji wpływają na sposób rozstrzygania sporów a tym samym zwiększają efektywność pracy przedsiębiorstwa i mają wpływ na kulturę pracy.

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest mediacja?

Mediacja to dobrowolna procedura, w której bezstronny i neutralny mediator pomaga uczestnikom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu ich potrzeb i interesów a jeżeli uczestnicy mają wolę zawarcia satysfakcjonującego je porozumienia, dba dobrą atmosferę spotkania i konstruktywną rozmowę, pomagając w jego zawarciu.

Jakie są zalety mediacji?

  • szybkość – mediacje to możliwość rozwiązania konfliktu w czasie znacznie krótszym niż postępowanie sądowe. Elastyczne terminy spotkań i dyspozycyjność mediatora znacznie skracają czas trwania mediacji.
  • niższe koszty – mediacja to procedura, której koszty są znaczenie niższe niż koszty postępowania sądowego. Dodatkowym atutem, w przypadku mediacji kierowanych z sądów, jest możliwość „odzyskania” ¾ wniesionego wpisu sądowego w związku ze sprawą, która do mediacji została skierowana.
  • wpływ na sposób rozwiązania sporu – mediacja pozwala jej uczestnikom na wzięcie „sporu w swoje ręce” i osiągnięcie takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla każdego z nich.
  • współpraca – mediacja to procedura kierująca strony na przyszłość. Pozwala na utrzymanie stosunków łączących strony a schemat zwycięzca – zwycięzca pozwala na kontynuację dotychczasowej współpracy.

Czy mediacja ma wady?

Nie we wszystkich sprawach mediacja to „złoty środek” na konflikt. Zdarzają się sytuacje, kiedy może nie przynieść zamierzonego efektu i wówczas jedynym rozwiązaniem może zostać sąd. Zdarza się, że mediacja wykorzystywana jest przez jedną ze stron do przedłużenia postępowania i osiągnięcia ukrytych celów, np. zdobycia pewnych informacji lub poznania intencji drugiej strony. Czasami uczestnicy nie są gotowi na udział w mediacji – nie mają woli zawarcia ugody a ich postrzeganie sporu naznaczone jest silnymi emocjami.

Jak wygląda spotkanie mediacyjne?

Spotkania mediacyjne prowadzone są w obecności mediatora lub pary mediatorów. Mediatorzy czuwają nad przebiegiem rozmowy, dbają o prawidłową komunikację między uczestnikami, pomagają w ustaleniu ich potrzeb i interesów. Początek spotkania mediacyjnego to informacja o tym czym jest mediacja, jakie są jej zasady i przebieg udzielane przez mediatora prowadzącego spotkanie. Następnie mediator prosi strony aby przedstawiły jak one postrzegają sytuację, z którą przyszły do mediacji i jakie są ich oczekiwania. Mediator, wspólnie ze stronami, ustala kolejność kwestii, które będą poruszane w czasie trwania mediacji. Każda z kwestii jest omawiana – uczestnicy przedstawiają swoje oczekiwania i proponowane rozwiązania. Jeżeli zostanie osiągnięte porozumienie – mediator pomaga je spisać i po zaakceptowaniu oraz podpisaniu przez strony – porozumienie zostaje wysłane przez mediatora do sądu.
Mediacja to nie tylko spotkania wspólne – istnieje możliwość prowadzenia mediacji indywidualnych z każdą ze stron a także spotkań „na osobności” w czasie trwania spotkań wspólnych.

Jaka jest rola mediatora?

Najważniejszą rolą mediatora jest pomoc stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji i określaniu kwestii do dyskusji. Mediator pomaga uczestnikom mediacji w zrozumieniu się i szerszym spojrzeniu na konflikt. Nie rozwiązuje za strony konfliktu ani nie daje im gotowych pomysłów. Stara się aby to uczestnicy sami znaleźli porozumienie, które będzie realne i satysfakcjonujące. Mediator dba aby atmosfera spotkań mediacyjnych była komfortowa dla każdego uczestnika.

Jak może zakończyć się mediacja?

Mediacja może zakończyć się w ugodą lub jej brakiem. Jeżeli strony zawrą ugodę, której treść wypracowały wspólnie, ugoda taka przesyłana jest do właściwego miejscowo sądu wraz z protokołem z przebiegu postępowania mediacyjnego – każda ze stron może wystąpić o zatwierdzenie takiej ugody lub nadanie jej klauzuli wykonalności (w sprawach majątkowych) i ma ona wówczas moc wyroku sądowego.
W przypadku kiedy strony nie porozumieją się i nie zawrą ugody mediator sporządza jedynie protokół.

Czy mediacja ze skierowania sądu jest obowiązkowa?

Mediacja ze skierowania sądu nie jest obowiązkowa. Jedną z najważniejszych zasad mediacji jest dobrowolność udziału w niej. Zarówno na rozprawie jak i po niej każda ze stron może odmówić udziału w postępowaniu mediacyjnym. Jednak odmowa uczestnictwa w mediacji musi nastąpić w ciągu siedmiu dni od momentu powzięcia oficjalnej informacji o skierowaniu sprawy do mediacji – w przeciwnym razie, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonym spotkaniu mediacyjnym, sąd może obciążyć stronę, która się nie stawiał kosztami postępowania mediacyjnego.

Gdzie szukać mediatora?

Dobry narzędziem do szukania mediatora jest Internet, w którym można znaleźć informacje o biurach mediatorów i o organizacjach zrzeszających mediatorów. Internet daje także możliwość zapoznania się z dotychczasowym doświadczeniem mediatora i ze sprawami w jakich się specjalizuje. Warto też opierać się na rekomendacjach innych osób, które skorzystały z pomocy mediatora. Dobrze jest też osobiście skontaktować się z mediatorem i umówić się na wstępne spotkanie mediacyjne, co pozwoli bliżej poznać mediatora i sposób prowadzenia przez niego mediacji.

Czy pełnomocnicy muszą brać udział w mediacji?

Uczestnictwo pełnomocników w mediacji nie zawsze jest konieczne. W zależności od rodzaju mediacji – rodzinna, gospodarcza czy cywilna to strona decyduje czy chce aby towarzyszył jej pełnomocnik. W każdej chwili istnieje możliwość skonsultowania się z prawnikiem w kwestiach zawieranego porozumienia. Pamiętać jednak należy o równowadze stron w mediacji i uczestnik, który nie jest reprezentowany przez pełnomocnika, może nie zgodzić się na obecność adwokata lub radcy prawnego, który towarzyszy drugiej stronie.

Czy mediator wystawia opinię z odbytych mediacji?

Z przeprowadzonej mediacji mediator nie sporządza opinii ani nie informuje sądu o jej szczegółowym przebiegu. Jedynym dokumentem, oprócz ugody, sporządzonym przez mediatora jest protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego. W trakcie trwania mediacji mediator może sporządzać notatki, jednak zgodnie z zasadą poufności są one niszczone po zakończeniu mediacji.

Mediacje

Pozostałe mediacje, które prowadzę

Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza to efektywna metoda rozwiązywania sporów powstałych w relacjach między przedsiębiorcami, właścicielami firm oraz kadrą zarządzającą.

Mediacje cywilne

 

Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to proces rozwiązywania konfliktów rodzinnych najczęściej związanych z rozwodem lub separacją.

Mediacje społeczne

Mediacje społeczne pomagają w rozwiązywaniu konfliktów w sporach które pojawia się wiele podmiotów i osób zaangażowanych w konflikt.

Telefon

+48 602 189 045

Biuro

Olivia Business Center Budynek O4

Al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk